diumenge, 18 d’octubre del 2015

Et mereixes que t'ho reconega

Recordem alguns verbs irregulars:

a) Créixer
cresc, cresca, cresquera, crescut

I com créixer hi pots afegir nàixer, decréixer, decréixer. S'hi assembla el verb eixir:

isc, isca, isquera, eixit

b) Conéixer
conec, conega, coneguera, conegut

I com conéixer, hi pots afegir reconéixer, paréixer, aparéixer.

c) Hi ha un grup de verbs que solen relacionar-se amb la tercera conjugació i, en canvi, pertanyen a la segona. Tots són regulars (recorda, doncs, les formes regulars de la segona conjugació):
 • rebre i no recibir
 • permetre, remetre, admetre... i no permitir, remitir, admitir...
 • interrompre, irrompre... i no interrumpir, irrumpir...
 • incloure, excloure, concloure... i no incluir, excluir, concluir...
 • fondre, confondre, infondre... i no fundir, confundir, infundir...
d) Recorda les formes verbals dels verbs usadíssims: voler, saber, fer i tindre (o tenir).

e) Els imperatius són formes molt necessàries i molt utilitzades. Les següents són irregulars i molt i molt freqüents:
 • vés, vés-te'n                                                                     aneu, aneu-vos-en
 • digues però amb pronom dis-me, dis-li...                         digueu, digueu-me, digueu-li...
 • dus, dus-me, dus-li...                                                       dueu, dueu-me, dueu-li...
 • estigues però amb pronom està-te                                   estigueu però amb pronom esteu-vos
 • fes, fes-ho, fes-la...                                                          feu, feu-ho, feu-la...
 • tingues o tin però amb pronom tin-lo, tin-les...              teniu (com va sol) però tingueu en compte
 • vine, vine-te'n                                                                 veniu, veniu-vos-en
f) Finalment, hi ha un seguit de verbs que són quasi regulars. Tenen la irregularitat en la vocal. Mentre que tenen "u" / "i" quan és tònica, tenen "o" / "e" quan és àtona:

bollir, collir, rostir, cosir, acollir, tossir, engolir
afegir, llegir, fregir, vestir

Observa la conjugació:

cull, culls, cull, collim, colliu, cullen; culla, culles, culla, collim, colliu, cullen; collira, collires...; collia, collies...; colliré, colliràs...; collit, collida...; collint (recorda que cal afegir una "e" de suport en la 2a persona d'alguns d'aquests verbs: tu cuses, tu tusses, tu rustes perquè seria impossible dir *tu cuss, *tu tuss, *tu rusts)

afig, afiges, afig, afegim, afegim, afegiu, afigen; afija, afiges, afija, afegim, afegiu, afigen; afegira, afegires...; afegia, afegies...; afegiré, afegiràs...; afegit, afegida...; afegint (recorda que tots aquests verbs tenen la "e" de suport en la 2 persona: tu afiges, tu lliges, tu friges, tu vistes)


Ací podeu consultar el paradigma d'alguns d'aquests verbs


Activitats de verbs
 • pàgines 87-89, activitats 6, 7, 8, 9, 10 i 11
 • pàgines 89-90, activitats 12, 13, 14 i 15
 • pàgines 97-9¡8, activitats 8, 9 i 10
 • pàgines 105-106, activitats 7, 8, 9, 10 i 11
 • pàgines 115-116, activitats 7, 8, 9, 10 i 11
 • pàgina 128, activitats 14, 15, 16 i 17
 • pàgines 135 i 136, activitats 9, 10, 11 i 12
 • pàgina 145, activitat 13


Activitats de verbs
 • pàgines 48-51, activitats1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9
 • pàgines 52-56, activitats 1, 2, 3, 4, 5 i 6

  Activitats de verbs
  • pàgines 40-45, activitats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13